XI. Postanowienia końcowe1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami i Umowa mają zastosowania przepisy prawa polskiego
2. Strony zobowiązują się, że podejmą w dobrej wierze działania w celu ugodowego rozwiązania wszelkich sporów i różnic zdań wynikłych z Umowy lub jej interpretacji. O ile ugodowe rozwiązanie sporu nie powiedzie się , Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory pozostające w związku z Umową rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby firmy Euro Dorex.