V. Zasady realizacji transakcji przy użyciu Kart Dorex Card1. Warunki realizacji transakcji bezgotówkowych na stacji paliw
transakcje bezgotówkowe na stacji paliw powinny spełniać określone poniżej warunki:
a) Wprowadzony przez kupującego lub użytkownika numer PIN musi zostać pozytywnie zweryfikowany przez terminal obsługujący karty Dorex Card. Kilku krotne błędne wprowadzenie numeru PIN spowoduje zablokowanie karty i konieczność interwencji sprzedającego celem przywrócenie funkcjonalności karty Dorex Card;
b) W przypadku używania karty Dorex Card przyporządkowanej do danego numeru rejestracyjnego samochodu, tankowanie może być realizowane wyłącznie do baku samochodu do którego przyporządkowana jest karta. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji zgodności tankowanego pojazdu z numerem przypisanym do karty, w tym z wykorzystaniem funkcjonującego na stacji paliw systemu monitoringu;
c) W przypadku używania kart Dorex Card przyporządkowanych imiennie do kupującego, transakcji bezgotówkowych na stacji paliw może dokonać wyłącznie osoba zapisana na karcie lub osoba upoważniona przez kupującego do korzystania z danej karty.
2. Realizacja transakcji bezgotówkowych na stacji paliw.
realizacja transakcji bezgotówkowych na stacji paliw za pomocą kart Dorex Card następuje przez przyłożenie do czytnika na terminalu karty, potwierdzenie uprawnień przez wpisanie numeru PIN, wybranie na ekranie terminala numeru dystrybutora do tankowania, na dystrybutorze wybranie produktu do tankowania. Zakończenie tankowania poprzez odwieszenie pistoletu kończy transakcję, nie ma potrzeby ze strony kupującego lub osoby upoważnionej przez niego do zgłaszania zakończenia tankowania. System obsługowy Dorex Card wygeneruje potwierdzenie tankowania i prześle je na wskazany adres e- mail lub opcjonalnie SMS na wskazany numer telefonu.
Wysłane potwierdzenie będzie zawierało:
a) Datę transakcji
b) Numer karty i dane zapisane na karcie Dorex Card
c) Rodzaj tankowanego produktu
d) Ilość zatankowaną
3. Brak możliwości dokonania transakcji bezgotówkowych na stacji paliw.
a) Przyczyny techniczne – w sytuacji gdy uruchomienie dystrybutora za pomocą Karty Dorex Card jest niemożliwe z przyczyn technicznych np. terminal jest uszkodzony, brak połączenia internetowego itp. Sprzedający dołoży wszelkich starań żeby umożliwić tankowanie w systemie awaryjnym.
System awaryjny może polegać na ręcznym uruchamianiu dystrybutora przez sprzedającego po okazaniu karty Dorex Card, w przypadku tym kupujący po dokonaniu tankowania własnoręcznym czytelnym podpisem zaakceptuje treść pokwitowania wystawionego w dwóch egzemplarzach jeden dla kupującego i jeden dla sprzedającego. Pokwitowanie będzie podstawą do wystawienia faktury. Kupujący jest odpowiedzialny za zapłatę z tytułu tak wystawionej faktury na takich samych zasadach jak przy użyciu karty Dorex Card.
b) Przekroczenie limitów zapisanych na karcie.
c) Przekroczenie przez kupującego ustalonego w umowie kredytu kupieckiego.
d) Uszkodzenie karty Dorex Card.
e) Zastrzeżenie karty DorexCard przez sprzedającego.
Sprzedający zastrzeże kartę Dorex Card w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych sytuacji:
- złożenie przez kupującego wniosku o zastrzeżenie danej karty Dorex Card.
- stwierdzenia naruszenia przez kupującego postanowień umowy w postaci znacznej rozbieżności między deklarowaną w umowie ilością kupowanego produkty a realizacją rzeczywistą.
- stwierdzenia naruszeń przez kupującego postanowień umowy , polegających na zaległości w terminowym regulowaniu należności względem sprzedającego.
- stwierdzonej przez sprzedającego destabilizacji finansowej kupującego, uzasadniającej obawę zaprzestania regulowania należności za transakcje bezgotówkowe.
4.Karta Dorex Card zablokuje się automatycznie w następujących przypadkach:
a) Kolejne trzykrotne podanie błędnego numery PIN
b) Przekroczenie wyznaczonych limitów tankowań (patrz par. II pkt. 4 niniejszego regulaminu) w przypadku tym blokada poprzedzona będzie na terminalu informacją „Brak pokrycia", kolejna próba zalogowania zablokuje kartę.
Odblokowanie karty wymaga interwencji Sprzedającego.
W powyższych przypadkach sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u kupującego na skutek braku możliwości używania kart Dorex Card.
5. Rozliczenie transakcji bezgotówkowych na stacji paliw.
a) Dniem sprzedaży dla transakcji bezgotówkowych na stacji paliw jest dzień roboczy następujący po ostatnim dniu okresu rozliczeniowego przyjętego przez strony w zawartej umowie (jeżeli w umowie okres rozliczeniowy jest poniedziałek – niedziela to dniem sprzedaży jest pierwszy dzień roboczy następujący po niedzieli).
b) Faktury VAT za transakcje bezgotówkowe na stacji paliw będą wystawiane, przesyłane oraz udostępniane wyłącznie w formie elektronicznej na podstawie zestawienia tankowań zapisanego w terminalu obsługowego na stacji paliw. Jedynym odstępstwem od tej zasady jest wystawienie faktury na podstawie pokwitowania wystawionego w trybie awaryjnym terminala obsługowego stacji paliw.
c) Faktury VAT za transakcje bezgotówkowe na stacji paliw dokonane przez kupującego w danym okresie rozliczeniowym wystawiane będą po zakończeniu okresu rozliczeniowego i udostępniane kupującemu niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia sprzedaży.
d) Zestawienie tankowań dokonanych w danym okresie rozliczeniowym dostępne są na spersonalizowanej witrynie internetowej (www.eurodorex.pl zakładka „strefa klienta" pozycja „twoje tankowania"). Na życzenie kupującego zestawienie takie może być dołączane do wystawionej faktury elektronicznej.
e) Cena sprzedawanych produktów na stacji paliw ustalane są indywidualnie z każdym kupującym.
formuły cenowe i zasady jej zmian reguluje umowa sprzedaży.
Ceny widoczne na dystrybutorze podczas tankowania są cenami informacyjnymi i nie stanowią cen transakcyjnych. Ceny zakupowe danego dnia każdy kupujący ma przedstawioną na spersonalizowanej witrynie internetowej (www.eurodorex.pl zakładka „strefa klienta" pozycja „twoje ceny").
f) Sprzedający udzieli kupującemu kredytu kupieckiego w wysokości wynikającej z deklarowanej ilości zakupów i terminu płatności. Sprzedający zastrzega sobie możliwość żądania od kupującego zabezpieczenia udzielonego kredytu kupieckiego. W przypadku takim kupujący musi zabezpieczyć w akceptowany sposób kredyt kupiecki. Niezabezpieczenie kredytu kupieckiego przez kupującego uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedający dopuszcza zmianę wysokości kredytu kupieckiego w trakcie obowiązywania umowy.
g) Płatność na podstawie faktur VAT wystawionych za transakcje bezgotówkowe na stacji paliw należy zrealizować przelewem na wskazane na fakturze konto bankowe sprzedającego.
Niedokonanie spłaty w terminie wskazanym na fakturze , może skutkować naliczeniem przez sprzedającego odsetek ustawowych od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia oraz wezwaniem do niezwłocznego uregulowania należności wynikającej z noty odsetkowej. Ponadto sprzedający może dokonać zastrzeżenia wszystkich kart Dorex Card wydanych kupującemu a odblokowanie uzależnić od spłaty należności. Za dzień spłaty przyjmowany jest dzień zaksięgowania środków na rachunku sprzedającego.