IV. Zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialności w zakresie używania kart Dorex Card1. Obowiązek ochrony karty Dorex Card

kupujący i użytkownik kart Dorex Card zobowiązani są do:
a) Przechowywania karty Dorex Card i ochrony numeru PIN z zachowaniem należytej staranności;
b) Nieprzechowywania karty Dorex Card razem z numerem PIN;
c) Nieudostępniania karty Dorex Card lub numeru PIN osobom nieuprawnionym;
d) Niezwłocznego zgłoszenia sprzedającemu utraty lub zniszczenia karty Dorex Card;
e) Ochrony karty Dorex Card przed zagubieniem, zniszczeniem, uszkodzeniem oraz kradzieżą.
2. Zasada postępowania w przypadku utraty lub zniszczenia karty Dorex Card.
a) W przypadku utraty lub zniszczenia karty Dorex Card kupujący zobowiązany jest do natychmiastowego dokonania zgłoszenia telefonicznego o utracie lub zniszczeni karty. Zgłoszenie należy dokonać na numer kom. 606287244, tel. 297427661.
Dodatkowo kupujący zobowiązany jest do dokonania potwierdzenia zgłoszenia telefonicznego za pomocą e-maila na adres paliwa@eurodorex.pl.
Zgłoszenia utraty lub zniszczenia karty Dorex Card przyjmowane są w godzinach pracy biura poniedziałek – piątek godz. 7.00 – 16.00, sobota 8.00 – 12.00.
Przy każdym zgłoszeniu utraty lub zniszczenia karty Dorex Card należy podać:
- nazwę firmy kupującego lub imię i nazwisko kupującego.
- numer karty lub numer rejestracyjny samochodu na jaki była utworzona karta.
- datę utraty lub zniszczenia karty.
- kupujący zobowiązany jest również do udostępnienia sprzedającemu wszelkich informacji
dotyczących okoliczności utraty lub zniszczenia karty Dorex Card.
b) Obowiązkiem sprzedającego jest zastrzeżenie w systemie zgłoszonej karty niezwłocznie po otrzymaniu za pomocą e-maila potwierdzenia utraty lub zniszczenia karty Dorex Card.
3. Odpowiedzialność kupującego.
a) Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne posługiwanie się wszystkimi wydanymi przez sprzedającego na rzecz kupującego kartami Dorex Card. W szczególności kupujący ponosi odpowiedzialność za transakcje bezgotówkowe na stacji paliw i potwierdzanie dostaw paliwa dokonane przez osoby nieuprawnione w wyniku naruszenia przez kupującego lub użytkownika karty Dorex Card obowiązków ochrony karty Dorex Card określonych w niniejszym regulaminie;
b) Kupujący odpowiada na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy;
c) Kupujący odpowiada za wszelkie działania lub zaniechania własne, wskazanego przez siebie użytkownika karty Dorex Card, jak i osób, którym udostępnił kartę Dorex Card lub ujawnił PIN oraz osób, które weszły w posiadanie karty Dorex Card lub numeru PIN na skutek ich nienależytego przechowywania;
d) Odpowiedzialność kupującego obejmuje wszelkie szkody zaistniałe i ujawnione w czasie obowiązywania umowy, jak i po jej rozwiązaniu, niezależnie od sposobu jej rozwiązania.
4. Ograniczenia odpowiedzialności kupującego
a) Kupującego nie obciążają transakcje bezgotówkowe na stacji paliw i potwierdzenia dostaw paliw dokonane z użyciem utraconej karty Dorex Card jeżeli kupujący dokonał skutecznego zgłoszenia utraty karty sprzedającemu na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, chyba, że do utraty karty doszło z winy umyślnej kupującego lub wskazanego przez niego użytkownika karty Dorex Card.
b) Kupującego nie obciążają transakcje bezgotówkowe na stacji paliw i potwierdzenia dostaw paliw z użyciem utraconej karty Dorex Card , jeżeli ich dokonanie nastąpiło wskutek nienależytego wykonania zobowiązania sprzedającego a w szczególności ochrony danych.