VI. Serwis www1. Zasady ogólne

sprzedający zapewnia dostęp do spersonalizowanej witryny internetowej (www.eurodorex.pl „strefa klienta"). Dane dostępowe (Login i hasło) udostępniane są każdemu kupującemu. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa danych, przy pierwszym zalogowaniu kupujący ma możliwość wsawienia swojego unikatowego hasła.
W portalu tym dostępne są następujące informacje:
a) Dane kupującego
b) Aktualne ceny zakupowe kupującego
c) Wystawione faktury (do pobrania)
d) Saldo rozrachunkowe kupującego
e) Zestawienie tankowań bezgotówkowych na stacji paliw
2. Zakres odpowiedzialności.
a) Sprzedający zapewnia wielostopniowy system zabezpieczeń gwarantujący pełną ochronę zarówno danych osobowych jak i biznesowych kupującego zgodnie z polityką prywatności.
b) Sprzedający zapewnia możliwość dowolnej zmiany hasła dostępowego do portalu www, przez kupującego.
c) Kupujący zobowiązuje się do nieudostępniania danych dostępu (Login i hasło) do portalu osobom trzecim oraz korzystania z portalu zgodnie z przepisami prawa , dobrymi obyczajami, z poszanowaniem praw własności intelektualnej.
d) Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikowania wyglądu i zawartości portalu internetowego.