VIII. Rozwiązanie umowy1. Odstąpienie od umowy.

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania pierwszej karty Dorex Card o ile nie dokonał żadnej transakcji przy użyciu karty Dorex Card. W takim przypadku sprzedający zachowuje uprawnienia do obciążenia kupującego kosztami związanymi z wydaniem i rejestracją karty.
2. Wypowiedzenie umowy.
Wypowiedzenie umowy może nastąpić zarówno ze strony kupującego jak i sprzedającego z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzeniowego. Wypowiedzenie umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
3. Wypowiedzenie umowy przez sprzedającego z ważnych powodów.
Sprzedający może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów, ze skutkiem natychmiastowym.
Za ważny powód uważa się którąkolwiek z poniższych okoliczności :
a) Niewykonywania lub nie należytego wykonywania przez kupującego postanowień umowy, dotyczących terminowych płatności należności wynikających z faktur i not wystawionych przez sprzedającego;
b) Podanie przez kupującego nieprawdziwych informacji przy zawarciu umowy;
c) Zachowania kupującego narażające lub grożące narażeniem sprzedającego na szkodę lub grożą naruszeniem jakiegokolwiek dobra chronionego prawem.
d) Stwierdzonej przez sprzedającego destabilizacji finansowej kupującego, uzasadniającej obawę zaprzestania regulowania należności.
e) Wykonywanie umowy powoduje stratę dla sprzedającego.
f) Niedokonywanie transakcji bezgotówkowych przez okres trzech miesięcy
h) Niezrealizowanie deklarowanego poziomu zakupów produktów w okresie trzech miesięcy od podpisania umowy i otrzymania karty Dorex Card.