IX. Zmiany regulaminu używania Kart Dorex Card oraz umowy1.
Wszelkie zmiany umowy winny być dokonane z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiadomienia, pisma korespondencja i dokumenty związane z umową, jak również z jej wykonaniem powinny być sporządzone na piśmie w języku polskim. Przesłanie dokumentów może następować poprzez e-maila lub droga pocztową.
2. Sprzedawca może dokonać zmiany warunków w trakcie obowiązywania umowy.
w przypadku zmiany niniejszych warunków sprzedawca poinformuje kupującego o dokonanych zmianach drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podanej przez kupującego. Niezależne od powyższego aktualna wersja warunków zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.eurodorex.pl . Jeżeli kupujący nie akceptuje zmian warunków , powinien rozwiązać umowę za wypowiedzeniem w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach niniejszych warunków.
Brak wypowiedzenia umowy ze strony kupującego, uważa się za akceptację aktualnych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania kart Dorex Card.
Strony uznają że zmiana tabeli opłat oraz rozszerzenie dostępności produktów oferowanych do sprzedaży przez sprzedającego w trakcie obowiązywania umowy, nie stanowi zmian warunków lub zmian umowy i w konsekwencji nie wymaga zastosowania trybu opisanego w tym punkcie.