II.Informacje ogólne dla użytkowników kart Dorex CardKarta Dorex Card umożliwia realizację i potwierdzanie dostaw paliw oraz tankowanie na samoobsługowych stacjach paliw w systemie bezgotówkowym. Karta Dorex Card nie jest kartą płatniczą, jej funkcja ogranicza się do uwiarygodnienia kontrahenta.
1. Własność kart Dorex Card.
a) Karta Dorex Card pozostaje własnością sprzedającego, kupujący ma prawo używać jej tylko podczas obowiązywania zawartej umowy między stronami. Kupujący ma obowiązek zwrócenia karty niezwłocznie po wygaśnięciu umowy. W przypadku braku zwrotu sprzedający ma prawo obciążenia kupującego kosztami karty w/g załączonego cennika.
b) Kupujący nie ma prawa, bez zgody sprzedającego przekazywać kartę Dorex Card do użytkowania osobom i podmiotom trzecim.
2. Okres ważności karty Dorex Card.
Okres ważności karty Dorex Card pokrywa się z okresem obowiązywania zawartej umowy kupna / sprzedaży. Używanie karty po rozwiązaniu umowy jest niemożliwe.
3. Zmiana danych na karcie Dorex Card.
a) Na karcie Dorex Card mogą być zapisane następujące dane:
- oznaczenie firmy lub imię i nazwisko kupującego.
- nr rejestracyjny samochodu ( w przypadku kart uprawniających do bezgotówkowego tankowania na stacjach paliw).
b) W przypadku zmiany danych kupującego lub zmiany nr rejestracyjnego samochodu, kupujący ma obowiązek zgłoszenia tego faktu sprzedającemu. Sprzedający po dostarczeniu karty dokona aktualizacji danych na karcie.
4. Limity na karcie Dorex Card.
Kupujący zobowiązany jest do wskazania zapotrzebowania ilościowego na zakup produktów oferowanych przez sprzedającego, na tej podstawie zostanie ustalony i zapisany w strukturze karty limit ilościowy.
Rodzaje limitów:
a) Limit jednorazowego tankowania
b) Limit dzienny
c) Limit tygodniowy
d) Limit miesięczny
Rodzaje zapisanych limitów pozostają do ustalenia między stronami umowy. Zapisany limit może zostać zmieniony bez konieczności wymiany karty.