VII. Reklamacje1.
Kupujący ma obowiązek zgłosić do sprzedającego pisemne zastrzeżenia co do niezgodności transakcji bezgotówkowych na stacji paliw a danymi zawartymi na wystawionej fakturze w terminie 14 dni od dnia sprzedaży. Powyższa reklamacja zgłoszona po upływie w/w terminu nie będzie rozpatrywana.
2. Kupujący ma prawo zgłosić pisemnie pod rygorem nieważności do sprzedającego reklamacje dotyczące kwestii innych niż wskazane w pkt. 1, jednakże w terminie nie później niż 14 dni od dnia kiedy kupujący dowiedział się lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o reklamowanej sprawie. Reklamacja zgłoszona po upływie w/w terminu nie będzie rozpatrywana.
3. Do każdej reklamacji kupujący zobowiązany jest dołączyć niezbędne dokumenty wskazujące na zasadność reklamacji.
4. Sprzedający dokona rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej wpływu. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji w szczególności opinii podmiotów trzecich rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji.
5. Zgłoszenie reklamacji przez kupującego nie zwalnia z obowiązku terminowego uregulowania należności w pełnej kwocie , która widnieje na fakturze.