Ustalenie, Obrona i Dochodzenie Roszczeń

tj. w szczególności:
sprzedaż/cesję wierzytelności z umowy innemu podmiotowi, skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonywanie umowy), a następnie w okresie dochodzenia roszczeń, do czasu ich przedawnienia, a w razie dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadomienia właściwym organów – przez czas trwania postępowań lub wykonania zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).