Obowiązek Prawny

tj. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności:
wystawiania i przechowywania faktur, dokumentów dostaw jak również dokumentów księgowych,
udzielania odpowiedzi na reklamacje świadczonych usług,
w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa oraz przez organy administracji państwowej, w szczególności w związku z Ustawą z dnia 9.02.2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. 2017, poz. 708 ze zm.), Ustawą z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.2017.43 t.j. z dnia 2017.01.09) oraz innych obowiązujących przepisów prawnych.
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
a) przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur/not odsetkowych; do dokonywania i aktualizowania zgłoszeń przewozu towaru oraz do potwierdzania odbioru dostaw na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych (PUESC) na potrzeby obsługi przewozu w rejestrze SENT; zbierania i przetwarzania na potrzeby zgłoszeń do właściwego organu Oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego lekkiego wymaganych Ustawą z dnia 6.12.2008 o podatku akcyzowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c) RODO)
b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c) RODO),
lub
c) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wymaganych prawem.
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1f) RODO)