VII. Sprzeciw

Niezależnie od praw wymienionych w punkcie "Uprawnienia" mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
Informujemy, że osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku gdy:
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znajduje,
dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść w dowolnym momencie. Po przyjęciu wniosku zobowiązani jesteśmy do zaprzestania przetwarzania danych.
Sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny, mogą Państwo wnieść w dowolnym momencie, w szczególnych sytuacjach. Po rozpatrzeniu wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, że istnieją:
ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które w świetle prawa uważane są za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.