Innym Administratorom

inni administratorzy:

  1. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
  2. podmioty prowadzące działalnoś płatniczą, np. banki, instytucje płatnicze itp.
  3. podmioty świadczące usługi audytorskie, obrotu wierzytelnościami i windykacji (przy czym wyłącznie w sytuacji gdy będzie to niezbędne i tylko w zakresie wymaganym do osiągnięcia danego celu).
  4. podmioty współpracujące przy obsłudze spraw prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorem danych (przy czym tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia danego celu).
  5. organy nadzorujące przestrzeganie przepisów prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej (przy czym tylko w zakresie w jakim rzeczywiście jest to niezbędne i wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa).