zbiorniki na paliwo przepisy prawne

Podstawowe przepisy, które regulują posadowienie zbiorników:

 1.  Rozporządzenie MSWiA (p.poż) dopuszczające przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika
 2.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych
 3.  Ustawa o dozorze Technicznym
 4.  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzaju urządzeń Technicznych podlegających dozorowi technicznemu
 5.  Opinia Instytutu Ochrony Środowiska
 6.  BHP – instrukcja bezpiecznej obsługi przenośnych urządzeń dozujących do oleju napędowego
 7.  P. poż – opinia w zakresie zgodności z krajowymi przepisami stosowania urządzeń typu przenośny zbiornik na olej napędowy
 8.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm)
 9.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U.  Nr 243, poz. 2063)
 10.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)
 11.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie BHP przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)
 12.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm)
 13.  Karta Charakterystyki Oleju Napędowego
 14.  Ustawa o dozorze Technicznym Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321
 15.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2008 Dz. U. z 2008 Nr 60, poz. 371