Montaż i eksploatacja zbiorników

Wykaz zaleceń, jakimi należy się kierować przy wyborze miejsca posadowienia zbiornika:

 • 15m od budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
 • 10m od lasu.
 • 5m od innych obiektów budowlanych, granic działki, dróg, ujęć wody.
 • w promieniu 10m nie powinna znajdować się studzienka kanalizacyjna nie zabezpieczona syfonem
 • nie wstawiać do budynków.
 • nie ustawiać na chodnikach i ciągach jezdnych. 
 • nie ustawiać w miejscach otoczonych ze wszystkich stron budynkami.
 • powierzchnia pod zbiornik powinna być niepalna, równa i wypoziomowana.
 • należy zapewnić wolną drogę dojazdową do zbiornika w celu bezpiecznej dostawy paliw.
 • pozostawić wolną przestrzeń wokół zbiornika ułatwiającą kontrolę i przeglądy okresowe.
 • konieczny jest dostęp do zasilania 230V.
 • należy zapewnić możliwość uziemienia układu dystrybucyjnego.

 

zalecenia eksploatacyjne podczas użytkowania zbiornika:

 • przeprowadzić szkolenie pracowników obsługujących zbiornik z zakresu BHP i przepisów przeciw pożarowych.
 • stanowisko tankowania wyposażyć w urządzenia przeciw pożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • używać sorbentów w celu ewentualnej neutralizacji rozlanego oleju napędowego.
 • w przypadku awarii niezwłocznie skontaktować się z serwisem.

 

Więcej informacji na temat ustawiania i eksploatacji zawiera dokumentacja załączona do zbiornika.
Z podstawą prawną regulującą posadowienie i eksploatacje zbiorników do przewozu i magazynowania oleju napędowego można
zapoznać się korzystając z zakładki Przepisy prawne