wzór umowy osoba fizyczna

Umowa nr ....../T/...........

W dniu ............. r. w miejscowości Wyszków pomiędzy:

...................................., zameldowany:.................................. /wg oświadczenia zamieszkały:........................................, PESEL ..........................., zwanym dalej
„Kupującym"

a

EURODOREX CZECHOWSCY, ZGLEC SP. JAWNA, z siedzibą w Wyszkowie 07-200, ul. Sienkiewicza 7 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082439 oznaczoną numerami NIP 762-15-04-924, REGON 550046460, zwaną dalej „Sprzedającym" reprezentowaną przez :
1. ..................................... – Wspólnik
zostaje zawarta Umowa następującej treści :

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż produktów na samoobsługowej stacji paliw „Dorex24pl"
§ 2

Kupujący i Sprzedający oświadczają, iż wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej umowie są aktualne, a osoby wymienione w umowie są uprawnione do reprezentowania Kupującego i Sprzedającego.
§ 3

Strony ustalają następujące warunki sprzedaży
1. Sprzedawane produkty będą spełniały pod każdym względem obowiązujące normy polskie.
2. Strony ustalają, że po zatankowaniu na e-mail Kupującego wskazany w § 7 zostanie wysłane potwierdzenie transakcji, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura, na której wskazana zostanie cena, ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 5 i ust. 6.
3. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej na następujący adres e-mail:..................................... lub zamieszczenia jej do pobrania
w zakładce „Strefa Klienta" Kupującego, na stronie internetowej: www.eurodorex.pl. Sprzedający informuje, że ilość produktu na fakturach podawana będzie w litrach.
4. Kupujący deklaruje zapotrzebowanie na następujące produkty
a) Olej napędowy ONB7 w ilości miesięcznej ............................... litrów,
b) Benzyna bezołowiowa Pb95 w ilości miesięcznej ........................... litrów,
c) AdBlue w ilości miesięcznej ............................... litrów.
5. Dzienne ceny sprzedaży produktów będą dostępne na oficjalnej stronie Sprzedającego www.eurodorex.pl w zakładce "strefa klienta" z zachowaniem zasad:
a) Dla oleju napędowego - dzienna cena sprzedaży netto publikowana na oficjalnej stronie Sprzedającego www.eurodorex.pl w zakładce „hurtowe ceny paliw" dla oleju napędowego na dzień tankowania z uwzględnieniem dyferencjału w wysokości ....................... zł. netto m3. Obliczona w ten sposób cena zostanie przeliczona na litry.
b) Dla benzyny bezołowiowej Pb95 - dzienna cena sprzedaży netto publikowana na oficjalnej stronie Sprzedającego www.eurodorex.pl w zakładce „hurtowe ceny paliw" dla benzyny bezołowiowej Pb95 na dzień tankowania z uwzględnieniem dyferencjału w wysokości ...................zł netto m3. Obliczona w ten sposób cena zostanie przeliczona na litry.
c) Pozostałe dostępne produkty ON B0, ON B0 Arktyczny -32 st. oraz Adblue sprzedawane będą w cenie dnia ustalanej w oparciu o bieżące ceny detaliczne.
d) dzienne ceny sprzedaży publikowane w zakładce „hurtowe ceny paliw" będą dziennymi cenami sprzedaży producenta, u którego zaopatruje się Sprzedający.
6. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Sprzedający wyda Kupującemu karty „Dorex Card" (dalej: karty) do obsługi terminalu na stacji paliw.
Na podstawie zapotrzebowania określonego przez Kupującego każda wydana Kupującemu Karta będzie miała zapisane limity ilościowe na zakup produktów oferowanych przez Sprzedającego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu sprzedaży
i używania kart Dorex Card (punkt II ppkt.4). Zestawienie kart wydanych Kupującemu,
z wyszczególnieniem limitów, o których mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszej Umowy. Zmiany limitów nie wymagają zmiany niniejszej Umowy, a jedynie aktualizacji Załącznika.
7. Sprzedający udziela kupującemu kredytu kupieckiego w wysokości .............. zł. (słownie: ....................................................)Wysokość tego kredytu wynika z zapotrzebowania ilościowego Kupującego oraz ustalonego między Stronami terminu płatności.

§ 4

1. Strony ustalają że Kupujący zapłaci za zakupione produkty przelewem bankowym
w terminie .............................dni licząc od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy Sprzedającego:
- ................................................................... lub
- ...................................................................
2. Za dzień płatności Strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
§ 5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową do niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio Regulamin sprzedaży i użytkowania kart Dorex Card („Regulamin"), o ile ustalona między Stronami treść Umowy nie stanowi inaczej . W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy, a postanowieniami Regulaminu, rozstrzyga treść Umowy. .Kupujący oświadcza że, zawierając niniejszą Umowę, zapoznał się z Regulaminem
i akceptuje jego wszystkie zapisy. Sprzedawca informuje, że aktualny Regulamin został zamieszczony na stronie internetowej: www.eurodorex.pl zakładka „Regulamin sprzedaży
i używania kart Dorex Card".
§ 6

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 7

1. Strony ustalają, że wszelka korespondencja związana z niniejszą Umową będzie kierowana pod następujące adresy:
Adres Kupującego: .....................................................................................
Adres Sprzedającego 07-200 Wyszków ul. H. Sienkiewicza nr 7, e-mail paliwa@eurodorex.pl
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianach adresów do doręczeń oraz o innych okolicznościach mających wpływ na realizacje niniejszej Umowy (w szczególności złożeniu ogłoszeniu upadłości). W przypadku uchybienia obowiązkowi poinformowania o zmianach adresów do doręczeń, o którym mowa w zdaniu poprzednim korespondencję skierowaną na dotychczasowe adresy uważa się za skutecznie doręczoną.

§ 8

1. Administratorem, Pani/Pana danych osobowych jest EURODOREX CZECHOWSCY, ZGLEC SP. JAWNA (dalej: EURODOREX) (art. 13 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L 119, str. 1).
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy
i wywiązania się przez EURODOREX z obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia Umowy.
3. Pełną treści klauzuli informacyjnej, określającej cel i zakres przetwarzania danych, określa „Polityka prywatności" zamieszczone są na stronie internetowej: www.eurodorex.pl w zakładce „Polityka prywatności".
§ 9

1. Załącznikami do niniejszej umowy jest zestawienie wydanych kart Dorex Card.
2. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej.
3. Strony zobowiązują się, że podejmą w dobrej wierze działania w celu polubowne rozwiązania wszelkich sporów i różnic zdań wynikłych z Umowy lub jej interpretacji, w razie nie dojścia do porozumienia w terminie miesiąca od podjęcia rozmów mających na celu polubowne zakończenia sprawy, Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory pozostające w związku z Umową rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Powoda.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Kupującego i jeden dla Sprzedającego.

KUPUJĄCY                                         SPRZEDAJĄCY

                                       ....................................                                         .........................................

Pieczątka i czytelny podpis                                          Pieczątka i czytelny podpis