wzór umowy działalność gospodarcza

Umowa nr ..../T/2024
W dniu ........ r. w miejscowości Wyszków pomiędzy:
..............................., zam. ..............................., PESEL ...................,
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą:
................................................... z siedzibą w ....................................,
oznaczoną numerem NIP .........................., REGON ........................, zwanym dalej
„Kupującym"
a
EURODOREX CZECHOWSCY, ZGLEC SP. JAWNA, z siedzibą w Wyszkowie 07-200,
ul. Sienkiewicza 7 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000082439 oznaczoną numerami NIP 762-15-04-924 , REGON 550046460 , zwaną
dalej „Sprzedającym " reprezentowaną przez:
1. ........................- wspólnik
zostaje zawarta Umowa następującej treści :
§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż produktów na samoobsługowej stacji paliw
„Dorex24pl"
§ 2
Kupujący i Sprzedający oświadczają, iż wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej
umowie są aktualne, a osoby wymienione w umowie są uprawnione do reprezentowania
Kupującego i Sprzedającego. Ponadto Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami i nie
toczy się w stosunku do nich postępowanie likwidacyjne, układowe lub upadłościowe.
§ 3
Strony ustalają następujące warunki sprzedaży
1. Sprzedawane produkty będą spełniały pod każdym względem obowiązujące normy
polskie.
2. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT w formie
elektronicznej i przesłanie jej na następujący adres e-mail: ......................... lub
wystawienia jej do pobrania na portalu internetowym www.eurodorex.pl w zakładce
„strefa klienta". Ilość produktu na fakturach podawana będzie w litrach.
3. Kupujący deklaruje zapotrzebowanie na następujące produkty
a) Olej napędowy ONB7 w ilości miesięcznej .............litrów
b) Benzyna bezołowiowa Pb95 w ilości miesięcznej ..............litrów
c) AdBlue w ilości miesięcznej ............ litrów
4. Dzienne ceny sprzedaży produktów będą dostępne na oficjalnej stronie Sprzedającego
www.eurodorex.pl w zakładce "strefa klienta" z zachowaniem zasad:
a) Dla oleju napędowego - dzienna cena sprzedaży netto publikowana na oficjalnej
stronie Sprzedającego www.eurodorex.pl w zakładce „hurtowe ceny paliw" dla
oleju napędowego na dzień tankowania z uwzględnieniem dyferencjału w
wysokości ............... zł . netto m3 . Obliczona w ten sposób cena zostanie przeliczona
na litry.
b) Dla benzyny bezołowiowej Pb95 - dzienna cena sprzedaży netto publikowana na
oficjalnej stronie Sprzedającego www.eurodorex.pl w zakładce „hurtowe ceny
paliw" dla benzyny bezołowiowej Pb95 na dzień tankowania z uwzględnieniem
dyferencjału w wysokości ................ zł netto m3. Obliczona w ten sposób cena
zostanie przeliczona na litry.
c) Pozostałe dostępne produkty ON B0, ON B0 Arktyczny -32 st. oraz Adblue
sprzedawane będą w cenie dnia ustalanej w oparciu o bieżące ceny detaliczne.
1​
d) dzienne ceny sprzedaży publikowane w zakładce „hurtowe ceny paliw" będą
dziennymi cenami sprzedaży producenta, u którego zaopatruje się
Sprzedający.
5. Sprzedający wyda kupującemu karty DorexCard do obsługi terminalu na stacji paliw
zestawienie wydanych kart stanowi załącznik do umowy.
Na podstawie zapotrzebowania kupującego każda wydana karta będzie miała zapisane
limity liściowe zgodnie z zapisami Regulaminu sprzedaży i używania kart DorexCard
(par.II pkt.4). Limity będą podane w zestawieni wydanych kart.
6. Sprzedający udziela kupującemu kredytu kupieckiego w wysokości ......... zł.
(słownie: ............................................. )
Wysokość tego kredytu wynika z zapotrzebowania ilościowego Kupującego oraz
terminu płatności.
§ 4
Strony ustalają że kupujący zapłaci za zakupione produkty przelewem bankowym w terminie
............... dni licząc od daty wystawienia faktury. Przelew zrealizowany będzie na rachunek
Sprzedającego:
.......................................................................................
§ 5
Kupujący oświadcza że zapoznał się z Regulaminem sprzedaży i użytkowania kart DorexCard
zamieszczonego na portalu internetowym www.eurodorex.pl zakładka „Regulamin sprzedaży
i używania kart DorexCard" i akceptuje jego wszystkie zapisy.
§ 6
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i zostaje zawarta na czas nieokreślony.
§ 7
1. Strony ustalają, że wszelka korespondencja związana z niniejszą Umową będzie kierowana
pod następujące adresy:
Adres Kupującego: .......................................................................................
Adres Sprzedającego 07-200 Wyszków ul. H. Sienkiewicza nr 7 , e-mail
paliwa@eurodorex.pl
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianach adresów do doręczeń
oraz o innych istotnych wydarzeniach mających wpływ na realizacje niniejszej Umowy (w
szczególności złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, otwarciu likwidacji, przekształceniu,
podziale, połączeniu, zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa i.t.p.) Brak
zawiadomienia obciąża stronę, która zaniedbała tego obowiązku.
§ 8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Kupującego i jeden dla Sprzedającego.
§ 9
Załącznikami do niniejszej umowy jest zestawienie wydanych kart Dorex Card
KUPUJĄCY                                            SPRZEDAJĄCY

.......................................                   ....................................
Pieczątka i czytelny podpis                       Pieczątka i czytelny podpis